TÁMOP 2.6.2 Munkaerő-piaci Szolgáltató Iroda kialakítása a TIT Jurányi Lajos Egyesületénél
  Nyomtatás Email  
 

A projekt részletes ismertetése a Projektadatok menüpontban elérhető.

Írta: titadmin
 
 
 
Tájékoztató a regisztrált tanácsadóinknak
  Nyomtatás Email  
 

Kedves Kollégák!

 

Ezúton tájékoztatunk mindenkit, hogy a szervezet és szolgáltatásfejlesztési, valamint a minőségirányítási rendszer fejlesztésének dokumentumai regisztrációt követően érhetők el a felületen a Dokumentumok menüpontban. A projektben közreműködő kollégák és munkatársak számára az egyesület e-mailen küldte ki a felhasználónevet és a jelszót. Amennyiben a belépéssel kapcsolatban problémák merülnek fel, kérjük vegyék fel a kapcsolatot munkatársunkkal a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen.

 

Írta: titadmin
 
 
 
Egyéni munkatanácsadás sztenderd szerinti leírása
  Nyomtatás Email  
 

Egyéni munkatanácsadás

 

1. A szolgáltatás célja

 

1.1. Átfogó cél

A szolgáltatás célja az elhelyezkedést akadályozó körülmények feltárása, valamint azok megszüntetése, az aktív korú nem foglalkoztatott személyek foglalkoztathatóságának előmozdítása érdekében.

 

1.2. Operatív cél

A munkatanácsadás célja, hogy személyre szabottan feltárja, vizsgálja és értékelje az ügyfél elhelyezkedését akadályozó körülményeket, valamint azok megszüntetésére, az elhelyezkedésre irányuló terv készüljön.

Cél, hogy a tanácsadási folyamat befejeztével a munkát kereső

·         képes legyen reális célállás megfogalmazására,

·         a tanácsadó segítségével képes legyen meghatározni a munkaerőpiacon elérendő céljait, a célhoz vezető út állomásait, tevékenységeit, a szükséges és hozzáférhető eszközöket,

·         tisztán lássa, és számba vegye az akadályozó tényezőket, amelyek elhelyezkedésének útjában állnak,

·         képes legyen minden erőfeszítést megtenni azon akadályozó tényezők elhárítása érdekében, amelyekre hatással van/ vagy befolyással bír,

·         képes legyen önállóan munkalehetőségek feltárására,

·         tudatosan használja erőforrásait a munkakeresés érdekében,

·         legyen együttműködő további szolgáltatások igénybevételében, ha a befolyásán kívül álló akadályozó tényezők elhárítása érdekében erre van szükség,

·         képes legyen képzésbe, szakképzésbe bekapcsolódni.

2. A szolgáltatás célcsoportja

 

2.1. Célcsoport, átfogóan

·         Aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek (álláskeresők és inaktívak, akik nem tanulnak),

·         Rokkantsági ellátásban részesülők (az álláskeresők speciális csoportja),

·         Rehabilitációs ellátásban részesülők (közvetítést, illetve szolgáltatást kérők, de nem álláskeresők).

2.2. Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott

·         Gyermeküket egyedül nevelő és kisgyermekes szülők,

·         tartósan munkanélküliek,

·         ápolási díjban részesülők,

·         foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők,

·         50 év felettiek,

·         akik 3–6 hónapja álláskeresők és önálló álláskeresésük nem vezetett eredményre,

·         alacsony iskolai végzettségűek,

·         hajléktalanok.

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek

A munkát keresők az alábbi módokon kerülhetnek be a szolgáltatásba.

·         A megrendelő irányítja őket a szolgáltatásba, az első interjú illetve a közvetítői beszélgetés alapján.

·         Más szervezet, szolgáltató (pl. szociális vagy munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezet, oktatási intézmény) javasolja számukra a szolgáltatás igénybevételét.

·         A szolgáltató saját nyilvántartásából választja ki a célcsoport kritériumainak megfelelő ügyfeleket.

·         A szolgáltatást a munkát kereső maga kéri.

·         A szolgáltatást elsősorban azoknak ajánlott nyújtani, akik nem rendelkeznek reális célállás elképzeléssel, vagy elhelyezkedésük más körülmények miatt gátolva van, és ezeket a gátló körülményeket feltárni vagy megoldani önállóan nem tudják. Az álláskeresésben emiatt nem, vagy nem eléggé aktívak és motiváltak.

4. A szolgáltatás tartalma, tevékenységek

 

4.1. A szolgáltatás tartalma

A szolgáltatás azok számára nyújtható, akiknek nehézséget okoz saját, munkával, illetve a munkára való felkészüléssel kapcsolatos céljaik és az ezek megvalósításához szükséges lépések meghatározása. Személyes konzultáció, amelynek során az ügyfél egy külső, erre felkészült személy segítségével, közösen határozza meg a munkaerőpiacon elérendő célokat, a célhoz vezető út állomásait, tevékenységeit, a szükséges és hozzáférhető eszközöket, és tárja fel az akadályozó tényezőket. A szolgáltatás eredményeként az ügyfél saját tervet készít az álláskeresését, elhelyezkedését szolgáló lépésekre.

4.2. Tevékenységek

A tanácsadás elemei az ügyfél sajátosságaihoz igazíthatók.

a) Megismerés

Célja a légkörteremtés, (objektív és szubjektív) adatok összesítése és csoportosítása, az ügyfél szükségleteinek feltárása (azonosító adatok, iskolai végzettség, munkatapasztalat, munkamotiváció, célállás-elképzelés). Fontos ebben a lépésben az anamnézis felállítása és a problémadefiníció (pl.: álláskeresési aktivitás, motiváltság, pályaelképzelés, érdeklődés, elhelyezkedést gátló körülmények), melyben a tanácsadó segíti az ügyfelet.

b) Tisztázás, a probléma meghatározása

A problémadefiníció során feltárt, a probléma szempontjából fontos információk részletesebb tisztázása, új, lényegi információk megszerzésére törekvés, az ügyfél képességeinek, érdeklődési irányának, elvárásainak feltárása. A tanácsadónak az előző beszélgetés során felmerült információk alapján kell megterveznie a beszélgetési témákat (tervezett témák). Emellett figyelembe kell venni, hogy a tanácskérő milyen újabb témákat és élményeket hoz (hozott témák). Mindezek ismeretében eldöntendő, hogy a hozott témák alapján érdemes-e újradefiniálni a problémát.

c) Elemzés

Az elemzés során az eddigi életútból, a reális adatokból következő eredmények, pozitívumok, erősségek, sikerek és az akadályozó tényezők, hátrányosságok, hiányok számbavételére kerül sor. Az elemzés során egyúttal megtörténik a személyes jellemzők és a realitásból nyert adatok összekapcsolása.

d) Szintézis

Célja megoldások keresése, megoldásmódok értékelése. Az ügyfél az elemzés során már eljutott arra a szintre, hogy a tanácsadó segítségével hipotéziseket (megoldási irányokat, kimeneti utakat) állítson fel, majd mindegyik megoldási módot részletesen elemezze (a lehetséges előnyöket és hátrányokat is mérlegelve). A szintézis fő elemei: pályaelképzelés formálása, a korlátozott lehetőségek kezelése, érdeklődés, preferenciák, motivációs bázis, értéktudat.

e) Megállapodás

Ebben a szakaszban az összes lehetséges megoldási mód figyelembe vétele és mérlegelése után az ügyfél a tanácsadóval közösen kiválasztja a számára legoptimálisabb probléma-megoldási módot, melynek megvalósítására cselekvési tervet készít. A terv rövid távú cselekvési terv („kitörési terv"), amely az ügyfél szükségletei szerint kiegészülhet közép- és hosszú távú tervezéssel is (pályaterv, karrierterv).

f) Lezárás

Értékelés: amennyiben olyan típusú intervencióra is szükség van, amely a tanácsadó és a szolgáltatást nyújtó szervezet kompetenciáján kívül esik, a tanácsadó erre írásban javaslatot tesz az értékelő jelentésben.

g) Utánkövetés

A tanácsadás lezárása utáni 180. napon az ügyfél munkaerő-piaci helyzetének regisztrálása.

 

5. Módszertan, a szolgáltatás formája

 

A munkatanácsadás egyéni tanácsadás, amely személyes konzultáció formájában valósul meg az ügyfél munkavállalását akadályozó tényezők feltárásának segítségével. A tanácsadási folyamat non-direktív. Módszere a célzott beszélgetés és az önértékelési eljárások.

A tanácsadási folyamat elején a tanácsadó és az ügyfél meghatározza azokat a kereteket, amelyeken belül a tanácsadási folyamat működni fog. Ez egy olyan vállalás, amely írásban rögzítésre kerül, és amelyet mindkét fél köteles tartani.

A tanácsadás végén a tanácsadó és szolgáltatást igénybevevő írásban rögzítik a közös megállapodáson alapuló célokat, további lépéseket, segítve az ügyfél ezekkel történő azonosulását.

A munkatanácsadás típusai lehetnek:

 • informáló,
 • orientáló,
 • döntés-előkészítő,
 • öndefiníciót támogató,
 • elhelyezkedést segítő,
 • realizáló.


 

6. Az elvárt eredmény (meghatározásának módja) (lehetséges kimeneti-, eredmény- és hatásindikátorok)

 

Mutató

Mutató forrása

Kimeneti indikátor:

·         a tanácsadáson részt vettek száma,

 

·tanácsadási napló.

Eredmény indikátor:

·         elhelyezkedésre irányuló tervek száma,

 

·elhelyezkedésre irányuló terv.

Hatás indikátorok:

·a 180. napon foglalkoztatásban állók száma,

·további munkaerő-piaci szolgáltatást igénybevevők száma,

·képzésbe lépők száma,

 

·munkaszerződés, munkáltatói igazolás,

 

·együttműködési szerződés,

·képzési szerződés, vagy az ügyfél nyilatkozata.

 

7. A szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai kapacitások

 

7.1. Humán kapacitások (végzettség, szakmai gyakorlat, ismeretek, készségek)

Végzettség: felsőfokú végzettség.

Szakmai gyakorlat: legalább 1 éves pálya-, és munkatanácsadások terén végzett − egyéni tanácsadási és csoportvezetési, tréneri gyakorlat.

Amennyiben pályakezdő, vagy releváns gyakorlattal nem rendelkező személy végzi ezt a tevékenységet, akkor olyan szakember közvetlen támogatása szükséges, aki a szolgáltatás-nyújtásban legalább 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Ismeretek: a helyi munkaerőpiac ismerete, a foglalkozáspolitikai aktív eszközök ismerete.

Készségek: ön- és emberismeret, empátia, bizalom, tisztelet, személyközpontúság, felelősségteljesség, nyitottság, befogadás, előítélet-mentesség, türelem, kapcsolatteremtés, kooperáció, értő hallgatás, asszertivitás, konfliktuskezelés, kreativitás, hatékony kommunikáció és tárgyalástechnika, helyzetfelismerés, problémafeltáró és elemző, valamint döntéshozatali, motiváló készség.

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, bútorzat, infokommunikációs eszközök)

 

·         Iroda (ügyfelek fogadására, ügyfelek várakozására és öninformálódásra, valamint a szolgáltató munkatársainak felkészülésére, adminisztrációra, háttérmunkára alkalmas bútorozott irodahelyiség/irodahelyiségek).

·         Tárgyalásra, ügyfelekkel való személyes elbeszélgetésre, tanácsadásra alkalmas bútorozott külön helyiség.


 

·         Amennyiben megváltozott munkaképességű ügyfeleket fogad a szervezet: az iroda és/vagy a szolgáltatási helyiség (egyéni vagy csoportszoba) akadálymentesítése kötelező a célcsoport specifikumainak megfelelően.

·         Mobiltelefon; fax vagy szkenner; nyomtató; fénymásoló; számítógép vagy laptop konfiguráció (alap irodai programcsomaggal); internet; e-mail; honlap.

·         Zárható szekrény az iratok tárolására.

·         Jogtiszta tanácsadó programok: önértékelő eljárások (érdeklődés, képesség, munkamód, értékek, stb.).

7.3. Egyéb (referenciák, jártasság, térségi lefedettség, szervezeti kompetenciák)

Referenciák, jártasság:nem szükséges.

Térségi lefedettség:nem szükséges.

Szervezeti kompetenciák: munkaerő-piaci szolgáltatások terén szerzett tapasztalat.

 

8. Monitoring

 

8.1. Az alkalmazandó mutatók és mérésük/értékelésük módja, értékelési szempontok

·         Tanácsadáson részt vettek száma célcsoport, nem, életkor, iskolai végzettség és munkaerő-piaci helyzet szerint bontva.

·         Elhelyezkedésre irányuló tervek száma.

·         Elhelyezkedettek célcsoport, nem, életkor, iskolai végzettség és munkaerő-piaci helyzet szerint bontva. A mérés időpontja a tanácsadás igénybevétele utáni 180. nap.

·         További munkaerő-piaci szolgáltatást igénybe vettek célcsoport, nem, életkor, iskolai végzettség és munkaerő-piaci helyezet szerint bontva. A mérés időpontja a tanácsadás igénybevétele utáni 180. nap.

·         Képzésbe kerülők célcsoport, nem, életkor, iskolai végzettség és munkaerő-piaci helyzet szerint bontva.

·         Ügyfél-elégedettség.

8.2. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk köre

·         Adatlap, amely tartalmazza az ügyfelek adatait: a résztvevő neme, életkora, iskolai végzettsége, szakképzettsége, munkaerő-piaci státusza, munkaerő-piaci tapasztalatai, problémakör, amely miatt a szolgáltatást igénybe vette; ügyfél elérhetősége.

·         Tanácsadási napló: naprakész információkat rögzít időrendi sorrendben közvetlenül az ügyféllel végzett tevékenységekről. A tanácsadási napló vezetéséért a tanácsadó személyesen felel, minden tanácsadás alkalmával ebben rögzíti a tanácsadás időpontját, időtartamát, a tanácsadás célját, tartalmát, szakmai megállapításait és az ügyféllel kötött megállapodásokat. A benne foglalt tartalmak csak az ügyfél, a szolgáltatást nyújtó és a megrendelő számára hozzáférhetőek, céljuk, hogy áttekintést adjanak a teljes tanácsadási folyamatról. A dokumentumot minden alkalommal a tanácsadó és az ügyfél is aláírja.

·         Elhelyezkedésre irányuló terv, amely tartalmazza az elhelyezkedést akadályozó – a tanácsadás során számba vett – tényezőket, amelyekre az ügyfél befolyással/ráhatással bír, ezek elhárításának eszközeit, módját és időrendjét.

·         Értékelő beszámoló, tartalma:

o   jelentkezési lap/irányító lap,

o   az ügyfelek személyes és ügyfél-azonosító adatai és elérhetősége,

o   a szolgáltatás indikátorainak összesített adatai, a résztvevők munkaerő-piaci helyzete, a neme és életkora szerinti bontásban is,

o   a résztvevők elégedettség vizsgálatának számszerűsített és leíró értékelő eredménye.

·         Utánkövetés dokumentációja: célja a szolgáltatás által kifejtett hosszú távú hatások feltárása, az ügyfél útjának kísérése, tartalmazza az utánkövetés időpontját, szempontrendszerét, valamint az ügyfél által adott visszajelzéseket.

·         Utánkövetés igazoló dokumentumai: munkaszerződés, munkáltatói igazolás, együttműködési szerződés, képzési szerződés vagy az ügyfél nyilatkozata.

·         Ügyfél-elégedettségi kérdőív az ügyfél-elégedettség mérésére. A szolgáltatás résztvevőivel, annak zárásakor szükséges elkészíttetni, majd ezt követően értékelni. A kérdőívet az utolsó tanácsadási alkalommal kell kitöltetni, lehetőség szerint úgy, hogy a tanácsadó ne legyen jelen.

9. A szolgáltatás költségei (költségfajták és az árképzés elvei)

A szolgáltatás díjának megállapításánál figyelembe vehető költségek a következők.

 • A megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások, illetve a megvalósításban résztvevők költségei.
 • Kommunikációs költségek.
 • Egyéb általános költségek.
 • Ügyfelek szállás, étkezési, utazási költségei.
 • Rezsi költségek (arányosítással számítva).
 • Amortizációs költségek.
 • A szolgáltató nyeresége.
 • A vissza nem térített áfa.

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága

A tanácsadó a tisztázás eredménye alapján állapítja meg, hogy hány tanácsadási alkalomra van szükség (visszahívás).

Átlagosan 3 (maximum 6) egyéni tanácsadási alkalom szükséges a munkatanácsadásra. Egy tanácsadási alkalom időtartama 45-60 perc. Ajánlott a hetenkénti gyakoriság.


 

11. Kapcsolattartás a megrendelővel, a megrendelő által végzendő tevékenységek, adatszolgáltatás, visszacsatolás.

A kapcsolattartás kiterjedhet olyan további, a 8. pontban nem érintett, a megrendelő és a szolgáltató együttműködésében meghatározó dokumentumokra, amelyek rögzítését bármelyik fél szükségesnek tartja. Ilyenek lehetnek pl.: a megrendelő által a szolgáltatásba irányított résztvevők száma/aránya, adatai; a megrendelő által működtetett adatbázisok, infrastruktúra, szakértelem használatára vonatkozó lehetőségek és feltételek; az ellenőrzés módja, időpontjai; a szolgáltató által használt módszertani anyagok bemutatása; a programot követő együttműködési kötelezettség időtartama.

 

12. Célcsoport-specifikus elemek (plusz tartalmi, illetve eltérő módszertani elemek, költségtípusok)

Amennyiben speciális szükségletű munkát kereső veszi igénybe a szolgáltatást, az alábbiak szerint kerülnek kiegészítésre a sztenderd meglévő elemei:

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek

Speciális szükségletű munkát keresők alatt azok a munkaerő-piaci szempontból leghátrányosabb helyzetben lévők értendők, akik az elhelyezkedési esélyeiket tekintve veszélyeztetett célcsoportnak minősülnek, valamint jelentős támogatási szükséglettel rendelkeznek, komplex programokkal, személyre szabott segítséggel képesek visszakerülni és helytállni a munkaerőpiacon.

4.2. Tevékenységek

A tanácsadáson a résztvevők azonosítják támogatási szükségleteiket és azok mértékét, intenzitását. Az elhelyezkedésre irányuló tervek az ügyfélnek az őt az elhelyezkedésben támogató személyekkel közösen megtett lépéseit is tartalmazzák.

5. Módszertan, a szolgáltatás formája

A résztvevők speciális helyzetének tudatosítását, valamint az elhelyezkedésre irányuló tervek elkészülését a reális célkijelölés módszereivel támogatja.

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint akadálymentes kommunikáció biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során.

7.1. Humán kapacitások (létszám/munkaidő, végzettség, kompetenciák, ismeretek, szakmai gyakorlat)

Végzettség: bármilyen, célcsoport-specifikus előképzettség.

Ismeret: célcsoport-specifikus szakmai ismeretek.

Szakmai gyakorlat: speciális szükségletű munkát keresők egyéni támogatásában minimum 1 év gyakorlat.

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, bútorzat, infokommunikációs eszközök stb.)

·         Egyéni beszélgetésre alkalmas, megfelelő méretű, a speciális célcsoport szükségleteinek megfelelő, akadálymentes terem és szociális helység.

·         Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint infokommunikációs és augmentatív kommunikációs eszközök biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során.


 

8. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk köre

Speciális célcsoportba tartozást igazoló ügyfélnyilatkozat és alátámasztó dokumentumok (pedagógiai/orvosi szakvélemény, adókedvezmény igénybevételének igazolása, stb.)

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága

A tanácsadás átlagos időtartama 1 óra/alkalom.

Gyakorisága: az ügyfél szükségletei szerint.

 

13. A szolgáltatást nyújtók köre

A szolgáltatást jogi személyiséggel rendelkező szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság nyújthatja, amely legalább 1 éve bejegyzett.

 

14. Kapcsolódó szolgáltatások köre

·         Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása állást keresőknek, amely a szolgáltatást megelőzően végezhető. Alapvető információkkal látja el az álláskeresőt, mielőtt a tanácsadásba kerül.

·         Munkavállalást közvetlenül és közvetve akadályozó vagy támogató tényezők feltárása része a szolgáltatásnak, a munkatanácsadás az akadályozó tényezők feltárására épülve egy konkrét, elhelyezkedésre irányuló terv kidolgozásával végződik.

·         Rehabilitációs tanácsadás a szolgáltatást megelőzően végezhető. Ha a rehabilitációs tanácsadás során kiderül, hogy az elhelyezkedésben az ügyfelet olyan akadályok is gátolják, amelyek elhárításához a munkatanácsadás szükséges.

·         Pszichológiai tanácsadás a szolgáltatást követően végezhető, ha a munkatanácsadás olyan akadályozottságra derít fényt, amely pszichológus segítségét igényli.

·         Pályatanácsadás a szolgáltatást követően végezhető, ha a munkatanácsadás során az derül ki, hogy nincs határozott pályaorientáció, illetve a pályaorientáció nem világos.

·         Álláskeresési tanácsadás a szolgáltatást követően végezhető. Ha a munkamotiváció megfelelően helyreállt és a pályaorientáció is világos, az álláskeresési tanácsadás segíthet az álláskeresési technikák elsajátításában.

 

 

Írta: titadmin
 
 
 
Egyéni álláskeresési tanácsadás sztenderd szerinti leírása
  Nyomtatás Email  
 

Egyéni álláskeresési tanácsadás

 

1. A szolgáltatás célja

1.1. Átfogó cél

A szolgáltatás célja, hogy a munkát keresők rendelkezzenek az álláskereséshez szükséges megfelelő ismeretekkel, gyakorlattal, a munkaerőpiacra történő bejutásuk felgyorsuljon, megelőzve ezzel a hosszú távú munkanélküliségüket.

1.2. Operatív cél

Az egyéni álláskeresési tanácsadás célja, hogy az ügyfelet felkészítse a számára megfelelő célállás megtalálására, elérésére, és az ehhez szükséges álláskeresési technikákat elsajátítassa. Az egyéni álláskeresési tanácsadás során konkrétan az alábbi készségek, képességek elsajátítása a cél:

 • az ügyfél legyen tisztában azzal, hogy az elképzelt célállás hogyan van pozícionálva a munkaerőpiacon,
 • ismerje a foglalkoztatást támogató eszközöket, lehetőségeket,
 • az álláskeresés tapasztalatai alapján legyen képes mérlegelni az alternatív és/vagy atipikus munkavégzési formák lehetőségét, esélyeit (pl.: a távmunkát, a részmunkaidős foglalkoztatást, az önfoglalkoztatást),
 • tudjon önéletrajzot írni és motivációs levelet készíteni, tudjon álláspályázatot összeállítani,
 • legyen tájékozott az álláskeresési technikákban, és legyen képes kialakítani saját preferenciáit,
 • legyen felkészülve az állásinterjúra.

2. A szolgáltatás célcsoportja

2.1. Célcsoport, átfogóan

 • Aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek (álláskeresők és inaktívak, akik nem tanulnak),
 • jelenleg foglalkoztatottak, de csoportos létszámleépítéssel, illetve elbocsátással fenyegetettek.

2.2. Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott

 • pályakezdők,
 • 3–6 hónapja munkát keresők,
 • 50 év felettiek,
 • gyes-ről, gyed-ről, gyet-ről, ápolási díjról visszatérők.


 

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek

A munkát keresők az alábbi módokon kerülhetnek be a szolgáltatásba.

·         A megrendelő irányítja őket a szolgáltatásba, az első interjú illetve a közvetítői beszélgetés alapján.

·         Más szervezet, szolgáltató (pl. szociális vagy munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezet, oktatási intézmény) javasolja számukra a szolgáltatás igénybevételét.

·         A szolgáltató saját nyilvántartásából választja ki a célcsoport kritériumainak megfelelő ügyfeleket.

·         A szolgáltatást a munkát kereső maga kéri.

A szolgáltatást azoknak az ügyfeleknek ajánlott nyújtani, akiknek önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, munkát akarnak vállalni, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges megfelelő ismeretekkel, gyakorlattal, illetve élethelyzetük miatt távol vannak a munkaerőpiactól.

A kiválasztás alapja a munkát keresővel történő személyes beszélgetés: az első interjú, illetve a későbbi közvetítői beszélgetés.

4. A szolgáltatás tartalma, tevékenységek

4.1. A szolgáltatás taralma

Munkahellyel nem rendelkező, vagy munkahelyének elvesztésével fenyegetett munkát keresők számára nyújtott szolgáltatás. Az álláskereséshez szükséges gyakorlat, készségek kialakítását, illetve felelevenítését szolgálja külső segítséggel, egyéni konzultáción keresztül. A szolgáltatás várt eredménye, hogy az ügyfél képessé válik az önálló, intenzív álláskeresésre.

4.2. Tevékenységek

a) Adatfelvétel

A tanácsadó rögzíti az állást kereső személyes és ügyfél azonosító adatait.

b) Helyzetfeltárás

·         Első szakasz, aminek célja a tanácsadás profiljának megállapítása:

o    iskolai végzettség, munkavállalói pálya, munkatapasztalat, munkagyakorlat,

o    a jelenlegi státusz feltárása: munkamotiváció, pályaorientáció, célállás-elképzelés.

A helyzetfeltárás első szakasza alapján dönti el a tanácsadó, hogy mely ügyfélnek van szüksége álláskeresési tanácsadásra.

·         Második szakasz, aminek célja kettős: részben annak feltérképezése, hogy az állást kereső körülményei, helyzete mennyire támogatóak az álláskereséshez, másrészt pedig az egyéni álláskeresési tanácsadás ismeretátadó, illetve az álláskeresés gyakorlatát formáló szakaszához a kiindulópont megtalálása:

o    a személyes körülmények, családi helyzet feltárása (létbiztonság, az álláskeresést konkrétan akadályozó tényezők, mobilitás),

o    az álláskereséssel kapcsolatos ismeretek szintje,

o    gyakorlat és tapasztalatok az álláskeresésben,

o    együttműködési készség.

A tanácsadó a helyzetfelmérés második szakasza alapján állapítja meg a további tanácsadási alkalmak szükségességét és számát (visszahívás).

c) Tanácsadás

A tanácsadás célja az álláskeresést gátló körülmények feltárása, ismeretátadás és az állást kereső személyére szabott álláskeresési gyakorlat kialakítása.

·         A helyzetfeltárás során feltárt akadályozó tényezők kezelése, megoldások keresése (létbiztonság, egészségi állapot, családi körülmények, egyéb akadályozó tényezők).

·         Képzésből kikerülők esetében:

o    a lezajlott képzés tapasztalatainak megbeszélése, élmények feldolgozása, valamint

o    megszerzett ismeretek, készségek, képességek vizsgálata: az általuk megnyíló munkaerő-piaci lehetőségek.

·         Esélyek és veszélyek mérlegelése:

o    az állást kereső által elképzelt célállás miként pozícionált az adott munkaerő-piaci környezetben, az adott munkaerő-piaci szegmens helyzetértékelése. Multinacionális vállalatok versus kisvállalkozások: a munkaerő alkalmazási gyakorlata, mire kell, és mire lehet számítani az adott célállás kapcsán.

o    tájékoztatás a támogatott foglalkoztatásról (amennyiben az ügyfél a támogatással érintett célcsoportba tartozik),

o    a lehetséges alternatív munkavégzési formák (pl. távmunka, részmunkaidő, önfoglalkoztatás) újragondolása, ha az álláskeresés hosszútávon is sikertelennek bizonyul.

·         Önéletrajzírás:

o    az állást kereső által elkészített önéletrajz kiértékelése, javaslatok a korrekcióra.

o    önéletrajz-típusok ismertetése (fajták, tartalom, formai követelmények),

o    önismeret szerepe az önéletrajzírásban,

o    személyes készségek és képességek megjelenítése az önéletrajzban,

o    idegen nyelvű önéletrajz írása (ha releváns és a tanácsadói kapacitás is adott).

·         Motivációs levél:

o    a motivációs levél szerkezete, felépítése,

o    a munkát kereső által önállóan elkészített motivációs levél kiértékelése, javaslatok a korrekcióra.

·         Álláspályázat összeállítása.

·         Referenciák, referenciaszemélyek és referenciamunkák kezelése, illetve hivatkozása (önéletrajzban és azon kívül).

·         Álláskeresési módszerek.

·         Felkészülés az állásinterjúra.

·         Életvitel az álláskeresés időszakában:

o    kudarcélmények feldolgozása,

o    rendszeresség, időbeosztás.

d) Lezárás

Célja az összegzés és útra bocsátás. A tanácsadó és az állást kereső közösen, kétoldalúan értékelik a tanácsadást. Amennyiben a tanácsadó úgy ítéli meg, hogy olyan típusú intervencióra is szükség van, amely a tanácsadó és a szolgáltatást nyújtó szervezet kompetenciáján kívül esik, erre írásban javaslatot tehet az értékelő jelentésben.

e) Utánkövetés

A munkaerő-piaci foglalkoztatás megvalósulásának nyomon követése. A szolgáltatás lezárása utáni 180. napon az ügyfél munkaerő-piaci helyzetének regisztrálása.

5. Módszertan, a szolgáltatás formája

Az egyéni álláskeresési tanácsadás személyes konzultáció formájában valósul meg.

A tanácsadás a munkát kereső személy aktív együttműködését igényli.

A tanácsadási folyamat elején a tanácsadó és az ügyfél meghatározza azokat a kereteket, amelyeken belül a tanácsadási folyamat működni fog. Ez olyan vállalás, ami írásban rögzítésre kerül, és amelyet mindkét fél köteles betartani.

A tanácsadás módszere a helyzetfeltárás és a célzott beszélgetés.

Túl a tanácsadói instrukciókon és ismeretközlésen a munkát kereső személyt minden esetben „saját lábra kell állítani”: azzal a végső instrukcióval kell útjára bocsátani, hogy:

·         önéletrajzát úgy alakítsa, hogy az személyre szabott, az „övé”, egészen a sajátja legyen,

·         álláskeresési viselkedésében „önmagára” találjon, és hiteles legyen, alakítsa ki saját álláskeresési preferenciáit, valamint

·         az állásinterjún is „önmaga” és hiteles legyen.


6. Az elvárt eredmény (meghatározásának módja) (lehetséges eredmény- és hatásindikátorok)

Mutató

Mutató forrása

Kimeneti indikátor:

·         a tanácsadáson részt vettek száma,

 

·         együttműködési megállapodások száma.

Eredmény indikátorok:

·         a meghirdetett vagy más módon elérhető üres álláshelyekre benyújtott önéletrajzok, álláspályázatok száma,

·         állásinterjún történt részvétel száma,

 

·         álláskeresők kiskönyve, vagy álláskereső napló.

Hatás indikátorok:

·         elhelyezkedettek száma,

·         a 180. napon foglalkoztatásban állók száma,

 

·         munkaszerződés, munkáltatói igazolás, vagy ügyfél nyilatkozat.

 

7. A szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai kapacitások

7.1. Humán kapacitások (végzettség, szakmai gyakorlat, ismeretek, készségek)

Végzettség: humán felsőfokú végzettség.

Szakmai gyakorlat: legalább 1 éves pálya-, és munkatanácsadások terén végzett − egyéni tanácsadási és csoportvezetési, tréneri gyakorlat.

Amennyiben pályakezdő, vagy releváns gyakorlattal nem rendelkező személy végzi ezt a tevékenységet, akkor olyan szakember közvetlen támogatása szükséges, aki a szolgáltatás-nyújtásban legalább 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Ismeretek: álláskereséssel kapcsolatos szakmai ismeretek (önéletrajzírás, álláskeresési technikák, a helyi munkaerőpiac ismerete, a foglalkoztatáspolitikai aktív eszközök ismerete), egyéni konzultáció módszertanának ismerete.

Készségek: ön- és emberismeret, empátia, bizalom, tisztelet, személyközpontúság, felelősségteljesség, nyitottság, befogadás, előítélet-mentesség, türelem, kapcsolatteremtés, kooperáció, értő hallgatás, asszertivitás, konfliktuskezelés, kreativitás, hatékony kommunikáció és tárgyalástechnika, helyzetfelismerés, problémafeltáró és elemző, valamint döntéshozatali készségek.

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, bútorzat, infokommunikációs eszközök)

·         Iroda (ügyfelek fogadására, ügyfelek várakozására és öninformálódásra, valamint a szolgáltató munkatársainak felkészülésére, adminisztrációra, háttérmunkára alkalmas bútorozott irodahelyiség/irodahelyiségek).

·         Tárgyalásra, ügyfelekkel való személyes elbeszélgetésre, tanácsadásra alkalmas bútorozott külön helyiség.

·         Amennyiben megváltozott munkaképességű ügyfeleket fogad a szervezet: az iroda és/vagy a szolgáltatási helyiség (egyéni vagy csoportszoba) akadálymentesítése kötelező a célcsoport specifikumainak megfelelően.

·         Mobiltelefon; fax vagy szkenner; nyomtató; fénymásoló; számítógép vagy laptop konfiguráció (alap irodai programcsomaggal); internet; e-mail; honlap.

·         Zárható szekrény az iratok tárolására.

·         Ügyfelek részére is biztosított telefonvonal és telefonkészülék.

7.3. Egyéb (referenciák, jártasság, térségi lefedettség)

Referenciák, jártasság: nem szükséges.

Térségi lefedettség: térségben való működés, a helyi, térségi munkaerőpiac ismerete.

Szervezeti kompetenciák: nem szükséges.

8. Monitoring

8.1. Az alkalmazandó mutatók és mérésük/értékelésük módja, értékelési szempontok

·         A tanácsadáson részt vettek száma célcsoport, nem, életkor, iskolai végzettség, munkaerő-piaci helyzet szerint bontva.

·         A meghirdetett vagy más módon elérhető üres álláshelyekre benyújtott önéletrajzok, álláspályázatok száma célcsoport, nem, életkor, iskolai végzettség, munkaerő-piaci helyzet szerint bontva.

·         A szolgáltatásban részt vettek közül hányan teljesítették az elvárt eredményt (havi 3 benyújtott önéletrajz és 1 állásinterjú) célcsoport, nem, életkor, iskolai végzettség, munkaerő-piaci helyzet szerint bontva.

·         Állásinterjún történt részvétel száma célcsoport, nem, életkor, iskolai végzettség, munkaerő-piaci helyzet szerint bontva.

·         A szolgáltatásban részt vettek közül hányan vettek részt állásinterjún, ebből hányan helyezkedtek el 1, 2 vagy 3 hónapon belül, célcsoport, nem, életkor, iskolai végzettség, munkaerő-piaci helyzet szerint bontva.

 • Elhelyezkedettek száma, célcsoport, nem, életkor, iskolai végzettség, munkaerő-piaci helyzet szerint bontva.

·         A 180. napon foglalkoztatásban állók száma.

·         Ügyfél-elégedettség.

8.2. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk köre

·         Adatlap, amely tartalmazza az ügyfelek adatait: a résztvevő neme, életkora, iskolai végzettsége, szakképzettsége, munkaerő-piaci státusza, munkaerő-piaci tapasztalatai, problémakör, amely miatt a szolgáltatást igénybe vette; ügyfél elérhetősége.

·         Tanácsadási napló: naprakész információkat rögzít időrendi sorrendben közvetlenül az ügyféllel végzett tevékenységekről. A tanácsadási napló vezetéséért a tanácsadó személyesen felel, minden tanácsadás alkalmával ebben rögzíti a tanácsadás időpontját, időtartamát, a tanácsadás célját, tartalmát, szakmai megállapításait és az ügyféllel kötött megállapodásokat. A benne foglalt tartalmak csak az ügyfél, a szolgáltatást nyújtó és a megrendelő számára hozzáférhetőek, céljuk, hogy áttekintést adjanak a teljes tanácsadási folyamatról. A dokumentumot minden alkalommal a tanácsadó és az ügyfél is aláírja.

·         Értékelő beszámoló, amit a tanácsadó készíti el, és aminek a legfontosabb elemei a következők:

o    jelentkezési lap/irányító lap,

o    az ügyfelek személyes és ügyfél-azonosító adatai és elérhetősége,

o    a nyújtott szolgáltatás megnevezése és időpontja,

o    kiinduló helyzet, esetleírás (munkatapasztalatot és munkagyakorlatot, családot, eltartottakat és egészségi állapotot beleértve) és problémamegfogalmazás,

o    az ügyfél által elfogadott probléma megoldási javaslatok,

o    eredmény: időpont, munkáltató, munkakör megnevezése

§  ahova az állást kereső benyújtotta önéletrajzát,

§  ahol állásinterjún vett részt,

§  ahol az állást kereső elhelyezkedett,

o    a tanácsadó véleménye, javaslata (további tanácsadás, más típusú intervenció), amit csak a tanácsadó ír alá.

·         A szolgáltatás indikátorainak összesített adatai, a résztvevők munkaerő-piaci helyzete, neme és életkora szerinti bontásban.

·         A résztvevők elégedettség vizsgálatának számszerűsített és leíró értékelő eredménye.

·         Utánkövetés dokumentációja: célja a szolgáltatás által kifejtett hosszú távú hatások feltárása, az ügyfél útjának kísérése, tartalmazza az utánkövetés időpontját, szempontrendszerét, valamint az ügyfél által adott visszajelzéseket.

·         Ügyfél-elégedettségi kérdőív, minek célja az ügyfél-elégedettség mérése. A szolgáltatás résztvevőivel, annak zárásakor szükséges elkészíttetni, majd ezt követően értékelni. A tanácsadásban részesült ügyfeleknek kell a kérdőívet kitöltetni, az utolsó tanácsadási alkalommal, lehetőség szerint úgy, hogy a tanácsadó ne legyen jelen.

 • Utánkövetés igazoló dokumentumai.

o    Álláskeresők kiskönyve, az álláskeresőként nyilvántartásba vett ügyfelek együttműködési kötelezettségei teljesítésének dokumentálására szolgál. A munkát kereső a munkahelykeresésről naprakészen vezeti a kiskönyvben található álláskeresési naplót. A munkát kereső a naplóban rögzíti a megkeresett munkáltató nevét, címét, a megkeresés idejét, a munkáltató képviselőjének nevét, telefonszámát, a munkakör megnevezését és az álláskeresés módját (az történhet szermélyesen, telefonon, levélben, interneten és egyéb módon is), illetve ezek közül azokat az adatokat, amelyeket ismer.

o    Munkaszerződés, munkáltatói igazolás, vagy ügyfélnyilatkozat.

9. A szolgáltatás költségei vagy árképző tényezők (költségfajták és a költségképzés elvei)

A szolgáltatás díjának megállapításánál figyelembe vehető költségek a következők.

 • A megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások, illetve a megvalósításban résztvevők költségei.
 • Kommunikációs költségek.
 • Egyéb általános költségek.
 • Ügyfelek szállás, étkezési, utazási költségei.
 • Rezsi költségek (arányosítással számítva).
 • Amortizációs költségek.
 • A szolgáltató nyeresége.
 • A vissza nem térített áfa.

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága

Az álláskeresési ismeretek elsajátításához maximum 6 álláskeresési tanácsadási alkalom szükséges. Egy tanácsadási alkalom időtartama maximum 60 perc.

11. Kapcsolattartás a megrendelővel, a megrendelő által végzendő tevékenységek, adatszolgáltatás, visszacsatolás.

A kapcsolattartás kiterjedhet olyan további, a 8. pontban nem érintett, a megrendelő és a szolgáltató együttműködésében meghatározó dokumentumokra, amelyek rögzítését bármelyik fél szükségesnek tartja. Ilyenek lehetnek pl.: a megrendelő által a szolgáltatásba irányított résztvevők száma/aránya, adatai; a megrendelő által működtetett adatbázisok, infrastruktúra, szakértelem használatára vonatkozó lehetőségek és feltételek; az ellenőrzés módja, időpontjai; a szolgáltató által használt módszertani anyagok bemutatása; a programot követő együttműködési kötelezettség időtartama.

12. Célcsoport-specifikus elemek (plusz tartalmi, illetve eltérő módszertani elemek, költségtípusok)

Amennyiben speciális szükségletű munkát kereső veszi igénybe a szolgáltatást, az alábbiak szerint kerülnek kiegészítésre a sztenderd meglévő elemei:

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek

Speciális szükségletű munkát keresők alatt azok a munkaerő-piaci szempontból leghátrányosabb helyzetben lévők értendők, akik az elhelyezkedési esélyeiket tekintve veszélyeztetett célcsoportnak minősülnek, valamint jelentős támogatási szükséglettel rendelkeznek, komplex programokkal, személyre szabott segítséggel képesek visszakerülni és helytállni a munkaerőpiacon.

4.2. Tevékenységek

A tanácsadáson a résztvevők azonosítják támogatási szükségleteiket és azok mértékét, intenzitását. Az elhelyezkedésre irányuló tervek az ügyfélnek az őt az elhelyezkedésben támogató személyekkel közösen megtett lépéseit is tartalmazzák.

5. Módszertan, a szolgáltatás formája

A résztvevők speciális helyzetének tudatosítását, valamint az elhelyezkedésre irányuló tervek elkészülését a reális célkijelölés módszereivel támogatja.

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint akadálymentes kommunikáció biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során.

7.1. Humán kapacitások (létszám/munkaidő, végzettség, kompetenciák, ismeretek, szakmai gyakorlat)

Végzettség: bármilyen, célcsoport-specifikus előképzettség.

Ismeret: célcsoport-specifikus szakmai ismeretek.

Szakmai gyakorlat: speciális szükségletű munkát keresők egyéni támogatásában min. 1 év gyakorlat.

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, bútorzat, infokommunikációs eszközök stb.)

Egyéni beszélgetésre alkalmas, megfelelő méretű, a speciális célcsoport szükségleteinek megfelelő, akadálymentes terem és szociális helység.

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint infokommunikációs és augmentatív kommunikációs eszközök biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során.

8. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk köre

Speciális célcsoportba tartozást igazoló ügyfélnyilatkozat és alátámasztó dokumentumok (pedagógiai/orvosi szakvélemény, adókedvezmény igénybevételének igazolása, stb.).

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága

A tanácsadás átlagos időtartama 1 óra/alkalom.

Egy ügyfél maximum 15 alkalommal részesülhet tanácsadásban.

13. A szolgáltatást nyújtók köre

A szolgáltatást jogi személyiséggel rendelkező szervezet, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság nyújthatja.

14. Kapcsolódó szolgáltatások köre

 • Pályatanácsadás a szolgáltatást megelőzően végezhető, a határozott pályaválasztás, pályaorientáció kialakítása segítheti a tanácsadót.
 • Egyéni munkatanácsadás a szolgáltatást megelőzően végezhető, a munkavállalással kapcsolatos motivációt segíthet megteremteni, az álláskeresési tanácsadást követően a tartós munkanélküliség után a munkába állást segítheti.
 • Álláskeresési tanácsadás csoportos formái: alternatívaként vagy a szolgáltatásnyújtással egy időben.
 • Mentorálás a szolgáltatást követően, annak kiegészítéseként végezhető, egészen személyes és intenzív személyes segítséget nyújtva az álláskeresésben.
 • Munkaközvetítés, állás- és képzési börze a szolgáltatással egyidejűleg vagy azt követően végezhető.

 

 

Írta: titadmin
 
 

Bejelentkezés

 

 
 

     
Go to top
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #777c03 #7975ca #1017d9